Disclaimer

Foto ter illustratie, ingang op Golfpark De Loonsche Duynen

Op deze pagina vindt u de disclaimer van ShortGolf Utrecht. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website www.golfpark-almkreek.nl  aanbieden. Door deze website te benaderen, bezoeken en/of via deze website informatie te raadplegen en/of gebruiken, verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze disclaimer.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ShortGolf Utrecht is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ShortGolf Utrecht.

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ShortGolf Utrecht te mogen claimen of te veronderstellen. ShortGolf Utrecht streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededing. ShortGolf Utrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van ShortGolf Utrecht op deze pagina.

Copyright foto's op deze website: Paul Korthuijs, Shutterstock, Freepik en diverse leden van de HGC-golfparken